Insolventie-aangelegenheden

Elk jaar worden door Rechtbanken de nodige insolventiezaken, te weten faillissementen, surseances van betalingen en WSNP-zaken behandeld en uitgesproken.

De rechtbank benoemt daarbij in faillissementen een curator en in een surseance van betaling en in een WSNP een bewindvoerder.

Voor alle betrokkenen is een dergelijke uitspraak  een ingrijpende gebeurtenis en vaak weten schuldenaren en schuldeisers hun positie niet.

Voorkomen is beter dan genezen, maar dan moet wel de juiste aanpak gezocht worden.

Juist in een fase vóór een faillissement of surseance van betaling worden zaken door schuldenaren of door bestuurders gedaan, die juist niet mogen. Mag ik inventaris, auto’s en voorraden verkopen en hoe is het gesteld met de zekerheden? Kan een Bank, indien zij een pandrecht heeft, maar zonder meer tot verkoop van verpande zaken overgaan, indien er sprake is van belastingschulden bij een bedrijf? Mag ik zonder meer maar een bevriende schuldeiser betalen of kan ik kiezen welke schuldeisers ik kan betalen?

Het zijn maar enkele voorbeelden van vragen, die bij een verkeerde oplossing verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor schuldenaren en degenen die feitelijk leiding geven aan een onderneming, zoals bestuurdersaansprakelijkheid van degenen die de feitelijke leiding hebben van een onderneming.

Er worden ook veel beslissingen van de leidinggevenden gevergd in een periode van een bedrijf waar het niet voor de wind gaat. Welke richting moet de onderneming uit ? Kunnen we nog nieuwe zekerheden verschaffen, ook al zit er te weinig toekomstperspectief in ? En is er een reëel financieel perspectief, op welke wijze dient dan te werk te worden gegaan?

In de praktijk komen we vaak situaties tegen, waarbij leidinggevenden te lang hebben gewacht met het nemen van de juiste beslissingen of – net als een kat in het nauw – de verkeerde beslissingen nemen.

Voorkom problemen en laat U terzake goed adviseren. Wij kunnen U daarbij helpen om in deze aangelegenheden een goede keuze te maken.

En zelfs als U vorenstaande raad niet in acht genomen hebt en/of U door een curator wordt aangesproken voor verkeerde beleidsbeslissingen, kunnen wij veel voor U betekenen; aan de hand van een grondige feitelijke analyse en een scherp verweer is menig aansprakelijkheidsstelling niet geëffectueerd of heeft dit geleid tot een passende regeling.

Ook bij de vraag of een surseance van betaling in een gegeven omstandigheid zinvol is, kunnen wij U helpen met kundig advies.

Voor particulieren heeft een faillissement wellicht nog grotere gevolgen dan voor rechtspersonen, omdat rechtspersonen worden ontbonden; na een faillissement herleven de schulden voor een particulier.

De WSNP, die uiteindelijk een schuldenaar een schone lei kan geven (geen afdwingbare schuld) geeft daartoe een oplossing, maar het komt vaak voor dat het verzoek toch wordt afgewezen.

Wij helpen bij het snel instellen van hoger beroep tegen een afwijzende uitspraak inzake de WSNP en ook – indien voorgesteld wordt de WSNP voortijdig te beëindigen zonder schone lei – kunnen wij U van dienst zijn.

Ook de ervaring, die wij hebben als curator in de nodige faillissementen biedt daarbij voordelen, omdat wij exact weten, wat wel en wat niet kan in een faillissement en omdat wij weten hoe een ervaren curator handelt.

Laat u bijstaan door onze advocaten: