ALGEMENE VOORWAARDEN

van Goltstein advocaten, gevestigd te Kerkrade

1. Goltstein advocaten is een maatschap van vennoten, bestaande uit natuurlijke personen, te weten: J.J.M. Goltstein, W.J.Th.B. Gerlag, M.C.L.G.J. Ruyters-Stevens en H. Kraimi, hierna te noemen “de maatschap”.

2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door  “ de maatschap “, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 burgerlijk wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt volledig uitgesloten.

3. Het honorarium:

De financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief verschotten en kantoorkosten, die “ de maatschap “ voor de uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen.

4.Verschotten:

De kosten die “ de maatschap “ in het belang van de uitvoering van de opdracht

5. Kantoorkosten:

Door “ de maatschap “ zelf te bepalen vaste c.q. percentuele opslag op het honorarium ter redelijke bestrijding van de kosten van de kantoorfaciliteiten. Het honorarium, de verschotten en de kantoorkosten worden uitgedrukt in een declaratie van de “ maatschap “ exclusief de daarover verschuldigde Nederlandse B.T.W., tenzij zulks naar Nederlands Belastingrecht niet aan de opdrachtgever in rekening behoeft te worden gebracht.

6. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door “ de maatschap “ gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat “ de maatschap “ onder die beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor “ de maatschap “ aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door “ de maatschap “ gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat “ de maatschap “ onder die algemene aansprakelijkheids- verzekering (AVB) draagt.

7. Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van cliënten worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan “ de maatschap “ gegeven opdrachten de bevoegdheid van “ de maatschap “ in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens die cliënten te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van “ de maatschap “ voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.

8. De onder 6 opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

9. Verstrekte opdrachten worden door “ de maatschap “ uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

10. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever aan “ de maatschap “ het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.

11. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan één maand, tussentijds in rekening worden

12. “ De maatschap “ is gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de definitieve afrekening in het kader van de opdracht.

13. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinanciërde rechtshulp, is de declaratie beperkt tot die kosten , waaronder begrepen de eigen bijdrage, die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing, voor rekening van de opdrachtgever komen.

14. Betaling van declaraties van “ de maatschap “ dient te geschieden zonder enig beroep op korting en/of compensatie – uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente, gelijk aan de geldende wettelijke rente, verschuldigd.

15. Alleen betaling door overboeking op één van de ten name van “ de maatschap “ gestelde bankrekeningen, dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de opdrachtgever.

16. Indien “ de maatschap “ invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de invorderingskosten, die gesteld worden op 15% van het honorarium met een minimum van € 200,–, zulks vermeerderd met de verschotten, ten laste van de opdrachtgever.

De door de opdrachtgever aan “ de maatschap “ verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, wordt vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 8 dagen na de aan de opdrachtgever verzonden laatste betalingsherinnering.

17. Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende zeven (7) jaar worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.

18. Opdrachtgever is gehouden, alle relevante gegevens en bescheiden, welke “ de maatschap “ overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het adequaat uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm ter beschikking te stellen. “ De maatschap “ bepaalt de wijze en door welke advocaat de verleende opdracht wordt uitgevoerd met inachtname van de geldende Gedragsregels van Advocaten, zoals vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten.

19. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van “ de maatschap “ daartoe aanleiding geeft, is “ de maatschap “ gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door “ de maatschap “ te bepalen vorm. Indien opdrachtgever verwijtbaar tekort mocht schieten in de nakoming van jegens “ de maatschap “ aangegane verplichtingen, dan wel mocht nalaten de verlangde zekerheid te stellen, is “ de maatschap “ gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan “ de maatschap “, uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

20. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het in de declaraties van “ de maatschap “ uitgedrukte bedragen.

21. Op de rechtsverhouding tussen “ de maatschap “ en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen “ de maatschap “ en een cliënt kennis te nemen.

22. Niet alleen “ de maatschap “, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor vroegere vennoten en medewerkers van “ de maatschap “ met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk mochten worden gehouden nadat zij het kantoor van “ de maatschap “ hebben verlaten.

23. De geschillenregeling van de advocatuur van toepassing is.

24. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.